YAZARLAR İÇİN BİLGİLER

Makale Hazırlama

 

1. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış eserlere yer verilir.

2. Gönderilecek eserler 8000 -10000 kelime / 24 – 35 A4 sayfa sınırında (eser metni, referanslar / notlar, tablolar, resimler ve şekiller dahil), Times New Roman  12 punto, iki satır aralığında yazılması ve bütün sayfa kenar boşlukları 2.5 cm olması gerekmektedir.

3. İngilizce veya Türkçe özet 150 - 200 kelime sınırında ve anahtar kelimeler ‘key words’  içermesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler altıyı geçmemelidir.

4. Yazarlar eserlerinin elektronik kopyasını PC formatına uygun olarak (Microsoft Word 2007/ daha yeni versiyonu) e-posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

5. Manuscript (notlar, tablolar, referanslar dahil) iki satır aralığında yazılmalı ve sayfa numaraları ardışık ‘consecutively’ olmalıdır. Eğer gerekli ise resimler, çizimler vb. gibi manuscript ile birlikte editor ofisine gönderilebilir. Bunların kullanım kararı editörün takdirindedir. Dergimiz siyah – beyaz basılmaktadır. Bu nedenle basım sonrası iyi bir resim kalitesi elde edebilmek için görüntü niteliği taşıyon nesneler yüksek çözünürlükte olmalıdır. Ayrıca şekil, grafik ve fotoğraflar JPG, TIFF formatında olmalıdır.

6. Yazarlar isimlerini / kimliklerini belirleyici bilgileri eser metnine, sonnotlara, sayfa altlığına ‘footer’ veya  sayfa üstlüğüne ‘header’ yazmaktan uzak durmalıdırlar. Bu durum hakemlerin  yazarı tespit etmesinde neden olabilir.

7. Makalede bir ön kapak / kısa bir not sayfası bulunması gerekir. Bu sayfa,  ünvan belirtilmeden yazarların adı ve soyadı ile adreslerini  (Üniversitesi / Kurumu, Fakültesi, Bölümü, Posta kodu, Şehir, Ülke, elektronik posta adresi) içerir.

8. Çankaya Üniversitesi Journal of Humanities and Social Sciences dergisinde kaynak gösterme yöntemi genel olarak the Harvard Style ve the Chicago/Turabian Style benzemektedir. İnternetten bahsi geçen kaynak gösterme yöntemlerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda genel rehberlik etmesi açısından Chicago Manual of Style 14. edisyonuna da  başvurabilirsiniz.

9. Metin içinde gönderme yapılırken numerik yöntem kullanılmalıdır. Metinde göderme yapılan kaynaklar sayfa altında yer alan dipnotlarda gösterilmelidir. Referans dipnotlarında, aynı kaynağa ikinci veya daha fazla atıfta bulunulması gerektiğinde, bibliyografik bilgiler, aşağıdaki sırayla ve kısaltılarak uygulanır. Bu hususta aşağıdaki  listede verilen uluslararası veya Türkçe kısaltmalardan bir tanesi tercih edilmeli; tercih edilen kısaltma yöntemi eserin bütününde uygulanmalıdır.

Bibliyografik Bilgiler

Uluslararası

Türkçe

Bakınız

V.

Bkz.

Karşılaştırınız

Cf.

Karş.

Karşı görüş

vs.

k.g.

Aynı eser/yer

Ibid.

a.e.

Adı geçen eser

op.cit ***

 

Yazara ait son zikredilen yer

loc.cit

a.y.

Eserin kendi içinde yukarıya atıf

supra

bkz.  yuk.

Eserin kendi içinde aşağıya atıf

infra

bkz.  aş.

Eserin bütününe atıf

passim 

b.a.

Basım yeri yok

w.place

y.y.

Basım tarihi yok

w.date

t.y.

Üçten fazla yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler

et. al.

ve diğ.

Sayfa/sayfalar

p. / pp.

s. / ss.

Editör/yayına hazırlayan

Ed. By / eds / ed.

ed.  veya Haz.

Çeviren

Trans. by

[çeviren Xxx Xxx]

*** Dipnotlarda ikinci defa (araya başka atıf girdikten sonra) gösterilen aynı kaynaklar  için; sadece yazarın adı soyadı,  eserin adı ve sayfa numarası verilir.
Op. cit / a.g.e kullanılmaz.

Kitaba Atıf

Yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı, varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı (2. bs.), basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası.

Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı [çeviren Deniz Baykal] (Ankara: Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, t.y.), s.11.

Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 3. bs. ( İstanbul: BDS, t.y.), s.43.

Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (İstanbul: Der, 1992), s.25.

William D. Coleman, Financial Services, Globalization and Domestic Political Change (London and New York: Macmillan, 1996).

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism with Other Writings on the Rise of the West [çeviren Stephen Kalberg], 4. bs. (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009).

Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi: Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus [çeviren K. Durukan] (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2002).

David Coen and Jeremy Richardson (ed.), Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009).

Theodor W. Adorno ve diğ., The Authoritarian Personality, 1st edition (New York: Harper, 1950).

Hassan Sa'b, The Arab Federalists of the Ottoman Empire (Amsterdam: Djambatan, 1958).

 

Edite Edilmiş Kitap Bölümleri

Jeremy Richardson, "Policy-making in the EU: Interests, Ideas and Garbage Cans of Primeval Soup," in Jeremy Richardson (ed.), European Union: Power and Policy-making, 2nd edition (London: Routledge, 2006), pp. 4-30.

Paul Dumont, "Said Bey-The Everyday Life of an Istanbul Townsman at the Beginning of the Twentieth Century," in Albert Hourani ve diğ. (eds.), The Modern Middle East: A Reader (Berkeley: University of California Press, 1993), pp.271-288.

Taj al-Sir Ahmad Harran, "The Young Turks and the Arabs:The Role of Arab Societies in the Turkish-Arab Relations in the Period 1908-1914," in Hacettepe Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu Araştırma Enstitüsü (ed.), Türk-Arap İlişkileri: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte Birinci Uluslararası Konferansı Bildirileri (Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 1980), ss.182-202.

Edite Edilmiş Kitapta Makaleye Atıf

George C. Homans, “Social Behavior as Exchange”, Small Groups, (ed.), A. Paul Hare, Edgar R. Bogotta, Robert F. Bales (New York: Alfred A. Knopf, 1962) s.175.

Dergi Makaleleri

Yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt, sayı , (ay yıl), sayfa numarası (s.).

John Frieden, "Invested Interests: The Politics of National Economic Policies in a World of Global Finance," International Organization, 45 (1991), pp.425-451.

Andrew Sobel, "Domestic Policy Choices, Political Institutional Change, and Financial Globalization," International Interactions, 24/4 (December 1998), pp. 345-377.

Robert Brenner, "The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism," New Left Review, 104 (July-August), pp.25-92.

Werner Streeck and P. C. Schmitter, "From Corporatism to Transnational Pluralism: Organized Interests in the Single European Market," Politics and Society, 19 (1991), pp.133-164.

 

Gazete Makaleleri

Lisa Barber, "The Towering Bureaucracy," Financial Times, 21 June 1993.

Klaus Brown, "The Death of the Minister of War," The Times, 18 August 1908, p.3.

 

Yayınlanmamış Tezler

Ahmet Tak, 1923-1950: The Socio-Spatial Manifestation of Republican Will (Ph.D. dissertation, Middle East Technical University, Ankara, 2007)